YURTDIŞI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ  

1.     SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme eğitim ve danışmanlık alacak kişi olan (Bundan böyle “Öğrenci” olarak anılacaktır.) Velisi  (Bundan böyle “Veli” olarak anılacaktır.) ile PAVA EDUCATION (Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda akdedilmiştir.

1.1. Taraflara İlişkin Bilgiler

Kurum : PAVA EDUCATION EĞİTİM VE SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cd. No:6 İç Kapı No: 615, 34722 Kadıköy/İstanbul,

Telefon : +90 541 298 9525,

Email : info@pavaedu.com

 

2.     SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 • İşbu sözleşme; Kurum tarafından öğrenciye (temsilen velisine), İtalya’da eğitim danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ile hizmetlerin ifasına dair karşılıklı uymakla yükümlü oldukları usul ve esasları düzenlemektedir.

3.     ÖĞRENCİ ve VELİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Zamanında ve Yazılı Şekilde Bir Başvuru Yapma Yükümlülüğü : İşbu sözleşmeye ilişkin olarak veli/ öğrenci, herhangi bir hak talebinde bulunacak olursa, bu talebinin dayanağı olan gerekçesini belirterek hakkın doğduğu tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde Kurum’a yazılı olarak ya da mail ile başvuru yapmak zorundadır. Veli, bu süre zarfında yazılı başvuru yapmaması halinde o haktan yararlanamayacağını kabul ve taahhüt
 • Eğitime Engel Mücbir Sebebi Bildirme ve Belgeleme Yükümlülüğü : Veli, işbu sözleşme dahilinde belirtilen haklardan herhangi birini kullanmasını gerektiren ve kayıt sırasında öngörülemeyen bir mücbir sebebin oluşması durumunda mücbir sebebin oluşma tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde Kurum’a yazılı olarak haber vermek ve aynı sürede mücbir sebebin varlığını gösteren belgeleri Kurum’a teslim etmekle yükümlüdür. 7 gün içinde yazılı bildirim yapmayan veya yazılı bildirim yaptığı halde talep ettiği hakkı kullanmasını gerekli kılan mücbir sebebe ilişkin belgeleri Kurum’a teslim etmeyen Öğrenci /Veli ilgili haktan
 • Veli, öğrencinin ağır sağlık problemleri veya mücbir sebepler dışında zaruri olmayan ve keyfi sebeplerle danışmanlık hizmetinden yararlanmayı bırakması halinde eğitim için ödediği bedelin iadesini talep edemez ve ödemeyi taahhüt ettiği miktarı da ödemekten imtina
 • Öğrenci, Kurum’un sunduğu ve geliştirdiği doküman ve materyalleri kullanmak zorundadır. Veli ve Öğrenci, eğitim ve danışmanlık hizmetinin uygulanması esnasında kullanması lazım gelen bu doküman ve materyalleri (yazılı-basılı-görsel) hiçbir mecrada kişilerle paylaşamaz, çoğaltamaz ve dağıtamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde, kendisine temin edilen doküman ve materyalleri, Kurum’un isteği doğrultusunda Kurum’a geri verir, Kurum’un bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak fesih hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre feshedilir. Bu durumda Veli, ödemiş olduğu bedelin iadesi talebinde bulunamaz ve ödemediği bedelin ödenmesinden de sorumlu olur. Ayrıca bu durumdan dolayı Kurum’un zarara uğraması halinde Kurum’un yasal haklarını talep hakkı saklıdır.
 • Veli, kayıt esnasında Öğrenci’ye ilişkin verdiği bilgilerin doğru ve tam olmasından Bunun haricinde Veli, Öğrenci’nin eğitim süresince eğitim ve gözetimini etkileyecek sağlık sebebi dahil özel bir durumunun bulunması halinde bu durumu Kurum’un yetkililerine ve eğitmenlerine bildirmekle yükümlüdür.
 • Veli, sözleşmedeki hizmetlerin bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Aksi halde sözleşme bedeli tahsil edilinceye kadar Öğrenci’nin sözleşme konusu eğitim ve danışmanlık hizmeti askıya alınır. Ödenmeyen tüm senetleri/taksitleri muacceliyet kesbeden Veli, düzenli ödeme şartını yerine getirmemiş sayılır. Ayrıca vadesinde ödenmeyen sözleşme bedellerinden kaynaklanacak olan gecikme faizi, havale masrafı vb. fiyat farklarını veli/öğrenci ödemekle yükümlüdür. İş bu hakların talebi için yasal yollara başvurulması durumunda yargılama giderlerinden de Veli
 • İş bu sözleşme ve sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler kişilere devredilemez.

4.     KURUMUN HAKLARI

 • Kurum; yangın, deprem, su baskını, olağan dışı elektrik hattı arızası, terör saldırıları, devlet idaresince alınan kararlar vb. gibi mücbir sebeplerden dolayı hizmet verememesi halinde, öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim döneminde sözleşme konusu olan hizmeti kullanma hakkı saklı olmakla birlikte, kendi isteği dışında meydana gelen bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 • Eğitmeni Değiştirme Hakkı: Kurum; eğitmenlerini, grup liderlerini ve danışmanlarını değiştirme hakkını saklı
 • Sözleşmenin eki niteliğinde sunulan paketlerde belirtilen aktivite ve gezi programlarının gün ve saatleri uçuş tarihinden önce öğrencilere ve velilere bildirilmektedir. Bu bağlamda hava şartları ve güvenlik nedeniyle yapılacak olan değişikliklerden Kurum sorumlu değildir.
 • Öğrencinin ve/veya velinin iradesinden kaynaklanacak nedenlerden dolayı sözleşme konusu eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilememesinden kaynaklanacak durumlardan Kurum sorumlu değildir.
 • Yurtdışı paketleri dahilinde verilecek olan hizmetlere yönelik olarak, vize alınamaması halinde Kurum sorumlu tutulamaz. Yine vize başvuruları ile ilgili olarak konsolosluk tarafından yapılacak olan herhangi bir değişiklikten de Kurum sorumlu tutulamaz. (Kurum vize işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti vermeyi madde 9’da belirttiği üzere kabul )

5.     KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Hizmet Verme Yükümlülüğü

Kurum, sözleşme eki niteliğinde sunulan paketlerde belirtilmiş olan tüm hizmetleri vermeyi taahhüt eder.

6.     EĞİTİM DANIŞMANLIK BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ

Öğrencinin okuldan kabul alması durumunda okul kabulünden sonraki en geç 15 iş günü içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda tüm alacaklar muaccel olacaktır ve Kurum’un doğrudan talep, takip ve dava hakkı doğacaktır.

 • Belirlenen sözleşme bedellerinin ödeneceği banka hesap bilgileri kurum yetkilisi tarafından kurumun resmi e-posta adresi yoluyla öğrenciye veya veliye bildirilecektir. Aksi halde yapılan ödemelerden Kurum sorumlu değildir.

7.     EĞİTİM HİZMETİNİN SONLANDIRILMASI ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • Velinin/Öğrencinin bu sözleşme ve genel müeyyidelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesi ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Kurum’un sözleşmeyi haklı olarak fesih hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye Kurum’un sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi durumunda Öğrenci/Veli, 6. Maddede belirtilen program ücretini Kurum’a ödemekle yükümlüdür.
 • Kurum’un bu sözleşme ve genel müeyyidelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesi ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Veli’ye/Öğrenci’ye sözleşmeyi haklı olarak fesih hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye Öğrenci/Veli, sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi durumunda Kurum, Öğrenci’ye/Veli’ye ödenen program ücretinin tahsil ettiği kısmını iade etmekle yükümlüdür.
 • Son Kayıt Tarihlerinden Önce İptal Şartları : Veli, Öğrenci İtalyan Konsolosluğu tarafından belirlenen son başvuru tarihleri bitmeden 90 gün önce yazılı olarak kayıt iptali başvurusunda bulunduğu takdirde belirlenmiş olan “Eğitim Bedeli”nin yüzde ellisi ve Öğrenci adına yapılan tüm harcamalar (bilet,vize başvuru ücreti vs.) Kurum tarafından alınan miktardan mahsup edilir ve kalan bedelin tamamı Veli’ye iade edilir. Ayrıca, Veli/Öğrenci 60 gün öncesine kadar yapılan iptallerde program ücretinin %70’ini, 30 gün öncesine kadar kadar yapılan iptallerde

%80’ini ve program dahilinde öğrenci adına yapılan tüm harcamaları, 30 günden az kala yapılar iptallerde ise program ücretinin tamamını Kurum’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.     ORTAK HÜKÜMLER

 • Dilekçe ile Başvuru : Taraflar her türlü talebini bir dilekçe ile yazılı olarak yapmak zorundadır. Her türlü işlemde dilekçe ibraz tarihi esas alınır.
 • Tebligat Adresleri : Taraflar, sözleşmede yazılı olan tebligat adreslerinin doğruluğunu taahhüt Taraflar, tebligat adreslerindeki değişiklikleri, değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde sözleşmede yazılı olan adreslere yapılan tebligat, gönderi ve bildirimlerin, geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 • Anlaşmazlık Hali : İşbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu hususunda taraflar anlaşmışlardır.
 • Sözleşmenin bir nüshası Veli veya Öğrencide, bir nüshası da Kurumda bulunacaktır. Taraflar sözleşmenin her sayfasına imzalarını atacaklardır.

9.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kurum, işbu sözleşme kapsamında, Veli’den ve Öğrenci’den elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kayıt altına alabilir. Veli/Öğrenci, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak saklanılması koşuluyla kişisel verilerinin Kurum tarafından saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasını ve aktarılmasına peşinen muvafakat etmiştir. İşbu sözleşme kapsamında toplanan kişisel veriler, Kurum’un hizmet kalitesinin arttırılması, Öğrenci’nin özlük dosyasının tutulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmedeki amaçların yerine getirilmesi vs. amaçlarıyla saklanacaktır.

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere işverenin ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, danışmanlık, vekalet ya da hizmet ilişkisi çerçevesinde hizmet aldığı kişi ya da kurumlara kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, yurt dışında bulunan iş ve çözüm ortaklarına, yurtdışında eğitim faaliyeti gösteren kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Veli/Öğrenci, 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi kapsamındaki haklarını işverenden talep edebilecektir.